top of page

Algemene Voorwaarden

Champlist is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80160220 en is gevestigd aan Fascinatio Boulevard 562, 2909 VA Capelle a/d IJssel. 

 

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Champlist.
3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Cursus: de online cursus van Champlist die op de Website wordt aangeboden ten behoeve van Opdrachtgever.
6. Diensten: de Diensten die Champlist aanbiedt zijn het ter beschikking stellen van de Website.
7. Dienstverlener: de besloten vennootschap Champlist, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Champlist.
8. Forwarding: de dienst waarbij Champlist het transporten en importeren van de door Opdrachtgever gewenste Producten geheel verzorgt.
9. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die Champlist heeft aangesteld, projecten aan Champlist heeft verleend voor Diensten die door Champlist worden uitgevoerd, of waaraan Champlist een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Champlist, alsmede voorstellen van Champlist voor Diensten die door Champlist aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Champlist waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
11. Product of Producten: de door of namens Opdrachtgever ter beschikking te stellen of gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van Forwarding.
12. SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de Tool, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met de betreffende Tool wordt verstrekt.
13. Tool: de door Champlist ontwikkelde Tool waarmee Opdrachtgever onderzoek kan doen naar te verkopen en verkochte producten, alsmede het beheren van haar eigen webshop.
14. Website: de website die toegang geeft tot de online Cursus is www.Champlist.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Champlist, elke opdracht tussen Champlist en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Champlist wordt aangeboden.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Champlist is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
4. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
8. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Champlist uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Champlist vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Champlist niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Champlist gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
2. Champlist is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Champlist het recht een Opdracht met een potentiële Opdrachtgever om een voor Champlist gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Champlist niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Champlist zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Champlist niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de Opdracht
1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat opdrachtgever het factuur heeft voltooid en de betaling heeft plaatsgevonden nadat de opdrachtgever een opdracht heeft aangevraagd bij Champlist. Waarna deze opdracht is goedgekeurd door Champlist.

2. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Duur van de Opdracht
1. Er is geen sprake van een overeenkomst. Het gaat enkel om een opdracht dat opnieuw kan worden aangevraagd door opdrachtgever.
2. De opdracht van opdrachtgever zal binnen maximaal 7 kalenderdagen worden voltooid.

Artikel 6 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Champlist en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Champlist kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

 

Honselersdijk, 22 april 2020

bottom of page